ян. 042021
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Нормативна рамка : Чл.12, ал.2 от ЗПУО

Настоящата процедура касае случаите, в които отделен ученик преминава в обучение в електронна среда и не се отнася за ситуация на обявено извънредно положение или поставяне под карантина на цял клас или училище.

Предвидени са два варианта, при които родител може да подаде заявление по чл.2, ал.2 от ЗПУО за обучение в електронна среда от разстояние :

Вариант 1  – по здравословни причини, с приложени необходимите медицински документи ( съгласно Приложение 2 от Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID -19 от 27.08.2020 г.) и декларация от родител ( по образец ) за осигурени условия за провеждане  в електронна среда.

Заявлението се одобрява от Директора на училището в срок от един работен ден.

Вариант 2 – по желание на родител с приложена декларация за осигурени условия за провеждане на обучение в електронна среда.Заявлението,декларацията и информация за успеха, отсъствията и успеваемостта на ученика се изпращат за одобрение от Директора на училището в срок то един работен ден до Регионално управление на образованието – град Пловдив. В срок от 3 работни дни се получава становище от РУО и при получено разрешение, в рамките на 5 работни дни от подаване на заявлението, училището стартира обучението в електронна среда.

Вариант 3 – Този вариант е извън нормативната рамка на чл.12,ал.2 от ЗПУО – при поставяне на ученик под карантина, след завръщане от рискова държава за период от 14 дни.Родителят информира Училището и попълва декларация за осигурени условия за провеждане на обучение в електронна среда.

За периода на обучение в електронна среда от разстояние Училището осигурява :

  • достъп до провежданите уроци в Училище в реално време или на запис, без възможност за взаимодействие с учителя ;
  • достъп до образователни ресурсни, онлайн платформи, учебници и учебни помагала;
  • достъп до учебно съдържание;
  • ежеседмично изпращане на материали за самостоятелна подготовка;
  • водене на отсъствия, текущо проследяване напредъка на ученика и оценяване за периода на ОЕСР.

 

Приложение : Декларация за осигурени условия за провеждане на обучение в електронна среда.

Приложение : Декларация за осигурени условия за провеждане на обучение в електронна среда.

сеп. 162020
 
Първи учебен ден

Поздравявам Ви с първия учебен ден – 15 септември 2020 година! Вие, скъпи ученици, сте орисани да живеете в интересни времена и всеки ден ще бъде ново приключение и предизвикателство. И точно в тази интересна година, ще научите важни уроци, които няма да намерите в учебниците – как да бъдете добри и да помагате на […]

сеп. 142020
 

Създадена организация по откриването на учебната година 15.09.2020 година в НУ „Любен Каравелов“ гр.Съединение 1 клас – 9.00 часа в двора на училището „Зелена класна стая“ 2 а и 4 клас – централен вход – 10.30 часа – Час на класа в класната стая на съответния клас 2б и 3 клас – аварийни изходи от […]