За ученика

 

Ученикът има право:

1.  Избира предметите, предвидени в учебния план като СИП и ЗИП.

2.  Участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности.
3.   Получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение.
4.   Получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка.
5.  Получава индивидуална помощ от учителите, съобразно специфичните си педагогически потребности.
6.  Бъде насочван , стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности.
7.  Бъде защитен от училището, ДП стая, РИО и от МО Н, при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права.
8.  Дава мнения и предложения пред директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището
9.  Ползва безплатно училищната МТБ в учебно време, както и извънучебно време, за развитие на интересите и  способностите си по ред, определен от директора на училището.
10. Бъде поощряван с морални награди за високи постижения  в учебната и извънкласна дейност от класния ръководител,педагогическия съветник и директора:
     = Устна похвала пред съученици, родители и общественост.
     = Грамота.
11.  Участва в работата на ПС, при обсъждане на резултатите от обучението му, награждаване и наказване.
Ученикът е длъжен:
1.  Да изпълнява задълженията си, определени с този правилник и   ППЗНП.
2. Да опазва  нормите на поведение в обществото и законите на страната.
3. Да се явява навреме на училище /10  минути преди започване на 1-ви учебен час/, според утвърдения дневен режим.
4. Да носи винаги ученическата си книжка в училище и я представя при изпитване или при поискване от учителя.
5. Да носи учебните дидактически средства и материали, определени във всеки учебен час от съответния учител.
6. Да опазва и поддържа училищната собственост, нужната хигиена в класните стаи, санитарните възли и двора на училището.
7. Дежури по определен график от класния ръководител и в помощ на дежурния учител, като спазва стриктно указанията му.
8. Да заемат местата си в класната стая след биене на първия звънец.
9. При закъснения за часа до 15 минути се нанася 1/3 неизвинено отсъствие.
10. Учениците от 2 до 4 клас:
10.1. Да полагат грижи за съхраняването на получените безплатни учебници – в тях не се пише, рисува, оцветява.
10.1. Преди преместване на ученик в друго училище учебниците се предават на класния ръководител.
10.2. След приключване на учебните занятия за съответната учебна година учениците връщат учебниците.
10.2. Съгласно чл. 5б, ал. 4 от Постановление №104 на МС: когато ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите /настойниците/ на ученика възстановяват учебника или неговата стойност в училището, от което е получен учебникът.
Ученикът няма право:
1.    Отсъства от учебни занятия без уважителни причини.
2.    Участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол.
3.     Да участва  в политически партии и организации до навършване на 18 години.
4.     Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя.
5.     Да създава пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения.
6.    Да унижава личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях.
7.    Да носи хладни и огнестрелни оръжия , да застрашава живота и здравето на другите ученици.
8.    Да ползва мобилен телефон по време на учебните часове.