Проект BG051PO00-3.1.06

 

През учебната 2012/2013 година в НУ „Любен Каравелов“ се реализира проект„Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

През учебната 2014/2015 година в НУ “ Любен Каравелов“ град Съединение са сформирани четири полуинтернатни групи:

ПИГ 1 клас с възпитател Светлозара Карабелова

ПИГ  2 клас с възпитател Радостина Милева-Ахмашка

ПИГ  3 клас с възпитател Юлия Пусалска

ПИГ  4 клас с възпитател Красимира Богданова

Обща цел на проекта:

Подпомагане процеса на ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната органзация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка,  самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на  справедливост, толерантност и перспективност.
Специфични цели:
1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.
2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните училища чрез:
а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;
б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;
в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:
а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности;
б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;
в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

Информация за стартирането и реализирането на дейности по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС” може да намерите в раздел „Добри практики” на сайта на РИО – Пловдив и на адрес: http://allday.mon.bg/?m=1