Проект BG051PO001-3.1.03-0001

 

 „Квалификация на педагогическите специалисти” е проект, изпълняван по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

Целта на проекта е до края на 2014 година  42 230 учители,  1500 помощник-директори по учебната дейност и 2 200 директори  на училища и детски градини да преминат обучения за повишаване равнището на професионалната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.

Очакваните резултати са: 80 % от включените в обученията и квалификациите педагози  да завършат програмите и да получат съответните сертификати.

 

За повече информация ,прочетете тук : http://uchitel.mon.bg/