Проект BG05M2OP001-2.012-0001

 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 – ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН,
финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Документация