сеп. 162020
 

Поздравявам Ви с първия учебен ден – 15 септември 2020 година!
Вие, скъпи ученици, сте орисани да живеете в интересни времена и всеки ден ще бъде ново приключение и предизвикателство. И точно в тази интересна година, ще научите важни уроци, които няма да намерите в учебниците – как да бъдете добри и да помагате на другите.
Уважаеми учители, обществото разчита на Вас, да се справим с най-важните предизвикателства, пред които сме изправени. Мотивирайте децата да учат, провокирайте въображението им и ги възпитавайте в добродетели, които да отстоят на времето.
Уважаеми родители, ние с Вас имаме обща мисия – да образоваме децата, да бъдат знаещи, можещи, добри и креативни хора. Само заедно можем да постигнем това. Подкрепяйте децата си и възпитавайте у тях уважение към учителя. Това е начинът да успеем в партньорство, да изпълним своята мисия.
Помнете ,че училището не е само сграда, а общността в която се споделят общи мечти и ценности; където се учим да мислим свободно, да играем и творим!
Честит празник на всички и на добър час!

 

сеп. 142020
 

Създадена организация по откриването на учебната година 15.09.2020 година в НУ „Любен Каравелов“ гр.Съединение

1 клас – 9.00 часа в двора на училището „Зелена класна стая“

2 а и 4 клас – централен вход – 10.30 часа – Час на класа в класната стая на съответния клас

2б и 3 клас – аварийни изходи от към ул.“Любен Каравелов“ в 10.30 часа – Час на класа в класната стая на съответния клас

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

 

                                                                                              УТВЪРДЕН:

                                                                                                                      /Величка Кирова/

 

 

1.Въведение

Обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие с учителите и съучениците са най- добрата алтернатива, затова НУ“Любен Каравелов“ стартира присъствено провеждане на образователния процес в дневна форма. Задачата ни е да направим училището максимално безрискова среда, като реализираме набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията. Ограничаването на разпространението на вируса изисква намаляване на средата на взаимодействие на всеки един участник в образователния процес.

През учебната 2020-2021 година ще прилагаме стратегията на дистанция между учениците от различните паралелки. Обособяват се два блока, всяка паралелка има обособено място в двора на НУ“Любен Каравелов“, където да провежда своите часове на открито и своя отдих. Със заповед на директора са определени всички педагогически специалисти  и непедагогическия персонал за отговорни при организацията и спазването на правилата във връзка с епидемията.

2.Задължителни  мерки :

 • Носенето на маски или шлем е задължително в общите части – коридор,санитарни възли,медицински кабинет,учителска стая за всички ученици , учители и помощен персонал в т.ч. от външните за институцията лица.
 • В класните стаи и физкултурния салон маски или шлем носят само учителите,които преподават на ученици от повече от една паралелка.
 • Задължително носене на предпазни средства в училищните автобуси.
 • Носенето на маски в класната стая от учениците е по тяхно желание.
 • Маските за учениците се осигуряват от родителите, а училищата осигуряват маски за учителите и помощния персонал.
 • Ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки–подове, чинове, дръжки на врати, ключове за осветление,тоалетни чинии, мивки, кранове. При наличие на случай на COVID-19 дезинфекцията се увеличава на 4 пъти на ден.
 • Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие.
 • Във всички санитарни помещения и тоалетни се осигурява течен сапун или дезинфектант,еднократни салфетки, тоалетна хартия и регулярно изхвърляне на боклука.
 • Създадена е организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните разтвори,които не са готови за употреба,съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.
 • НУ“Любен Каравелов“ задължително седмично ще уведомява родителите, като изпраща електронни съобщения чрез електронен дневник за епидемичната ситуация в училището.
 • Всеки родител подписва декларация за спазването и изпълнението на изискванията за защита от COVOD- 19.И декларира, че ще следи ежедневно здравното състояние на детето си и ще уведоми класния ръководител или директора при установени грипоподобни симптоми.

 

 

Мерки Отговорник
1. Спазване на общи здравни мерки Директор, учители и непедагогически персонал
2. Носене на предпазни средства/маски или шлемове/

-в общите части на учебната сграда

-в училищните автобуси

Директор и учители

 

Пътуващите учители

3. Почистване и дезинфекция на училищните автобуси преди и след всеки курс Община Съединение
4. Дезинфекция на повърхностите – двукратно Тинка Гишина
5. Почистване и дезинфекция на масите и чиновете след хранене Учители и ученици
6. Създаване на навици за миене на ръцете след посещение на тоалетна, преди хранене, след физическа култура,след отдих ,при кихане и кашляне Учители
7. Изготвяне график за дежурства. Директор
8. Спазване графика за дежурства. Учители
9. Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на двата входа на училището Директор
10. Заниманията по интереси и организирания отдих се провеждат в групи, в рамките на паралелката.

Не се позволява смесването на ученици от различни паралелки. Спазва се разпределението на районите в двора на училището за всеки клас.

Директор и учители
11. Запознаване на персонала и външните посетители със здравните изисквания Директор
12. Запознаване на учениците със здравните изисквания Учителите

 

13. Възпитателни мерки:

-Периодични беседи за правилата и личната отговорност в условията на COVID-19.

Цел – напомняне на правилата за лична хигиена и физическа дистанция.

-Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/тоалетни информационни материали за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

 

Учители

 

3.Препоръчителни мерки

3.1. Организация на учебния процес.Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и спазване на дистанция.

 • Обособяват се два блока, така се организира еднопосочното придвижване;
 • Дежурен учител за всеки блок, който ще има задължение да посреща учениците и да следи за влизане,без струпване.
 • Посрещане на учениците от 7:45 до 8:00 часа.
 • Ограничава се достъпът на родителите до сградата на училището. Разговори с класния ръководител – ЧК2 – според седмичното разписание на паралелката, а с останалите учители в часовете за консултации.
 • Провеждане на онлайн родителски срещи ,след регистрация в платформа MS Teams.
 • Начало на първи учебен час 8: 00 часа за всички паралелки.
 • Продължителност на часовете за първи и втори клас 35 минути, трети и четвърти клас -40 минути.Възможност за комбиниране на два часа в един блок , спазвайки седмичното разписание . Цел – да се излиза в междучасие по различно време.
 • Свободен режим за ползване на тоалетните при слети часове.
 • Всяка паралелка има обособено място в двора на НУ“Любен Каравелов“, където да провежда своите часове на открито и своя отдих.
 • Първи блок –първи клас, II а клас, четвърти клас;

Учениците от първи блок задължително влизат и излизат в училище през централния вход , който се намира на ул. „Чардафон Велики“.

        Райони:

първи клас – пейките срещу централния вход на сградата;

II а клас– беседка;

четвърти клас – зелената класна стая;

 • Втори блок – II б клас, трети клас;

Учениците от втори блок задължитилно влизат и излизат в двора на училището през задния вход , който се намира на ул. „Любен Каравелов“. За вход  и изход в сградата на НУ“Любен Каравелов“ ползват авариен изход.

          Райони:

         – II б клас– горичката;

         -трети клас – парк между дирекцията и физкултурния салон;

3.2. Провеждане на максимален брой часове на открито,когато метеорологичната обстановка позволява това.

3.3.Когато с паралелката се провежда час на открито, хигиенистката да почисти и  дезинфекцира класната стая.

3.4.Закуската се получава от дежурните ученици по класове от Обекта за раздаване на храна в НУ“Любен Каравелов“ гр.Съединение, в кошница за съответната паралелка.

3.5.Обяд  в класните стаи при стриктно спазване на здравните изисквания.

 

 1. Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

 

Подготвителните мерки :

 

 1. Обособено е място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми- помещение извън основната сграда на училището /в двора на училище/.
 2. Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и  недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. При наличието на медицинско лице в училище това може да се извършва от него в началото на всяка смяна, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на учениците.
 3. Организирана е разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели.
 4. Информиране на родителите – първа родителска среща за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

 

 

 

 

 

 

 

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на
COVID-19 в училището включват:

 

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

Първоначално поведение

 • Ученикът се изолира незабавно в определеното помещение в двора на училището, докато не се прибере у дома.
 • На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
  • Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Класният ръководител в начален етап на основно образование.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

 

Първоначално поведение

 • Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 • Избягва се физически контакт с други лица.
 • При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
 • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

 • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
  • Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

5.Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

 

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:

 • Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока
 • Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая)
 • Ученикът не подлежи на оценяване
 • Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му.

 

 

 

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

 • Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
 • Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
 • Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:
  • Използване на единна платформа за цялото училище
  • Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск
  • Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката
 • Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане спецификата на учебния предмет, напр. чужд език – източен, всички учители, преподаващи този учебен предмет в конкретното училище, да използват единна платформа, която може да бъде различна от приетата на училищно ниво платформа)
 • Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:
  • Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)
  • Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика)
  • Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР)
  • Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и оценяване)
 • Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип
 • Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка и са поставени под карантина – взависимост от заетостта на учителите, преподаващи в паралелката.

 

Планът е разработен въз основа Насоки на работа на системата на предучилищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.

Същия е приет на ПС №1/15.09.2020  година и утвърден със Заповед №РД- 10 –     1/15.09.2020 година.

 

 

Запознати:

1.Чудомира Алова-

2.Милена Семерджиева –

3.Юлия Пусалска –

4.Красимира Богданова –

5.Светлозара Карабелова –

6.Сийка Георгиева –

7.Радка Маринчешка –

8.Радостина Ахмашка –

9.Павлина Генчева –

10.Стефка Цилиова –

11.Тодорка Караиванова –

12.Пламена Иванова – Бухалска –

13.Тинка Гишина –

14.Иван Зайков –

15.Пенка Илиева –

 

сеп. 022020
 

Уважаеми родители,

Предоставяме на вашето внимание публикувани на сайта на Министерство на образованието и науката Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19: https://www.mon.bg/bg/news/3976

Екипът на училището полага усилия да създаде безопасна и сигурна среда, както и среда за активно учене. В тази връзка разчитаме на вашата подкрепа и разбиране относно разпределянето на паралелките в класни стаи, организацията на учебния ден по отношение на различно начало на учебните занятия и различен график на междучасията, провеждане на максимален брой часове на открито, намаляване на ненужни предмети в коридори и класни стаи, отказ от използването на ученическите шкафчета, регулиране влизането и излизането в сградата на училището, обособяване на зони за отделните паралелки в двора и др. С конкретните решения за нашето училище, взети в отговор на отворения списък от препоръчителни решения, част от Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, ще бъдете запознати на предстоящите родителски срещи.

Родителска среща с родителите на ученици за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,
Екипът на училището ви благодари за доверието да поверите своите деца на педагогическите специалисти в НУ „
ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, град СЪЕДИНЕНИЕ.
Традиционната среща с вас, в условията на епидемиологична обстановка, ще бъде организирана както следва:

 

 • с родителите на учениците от I клас: на 08 септември /вторник/ 2020 г. от 18.00 часа на територията на училището, при стриктно спазване на действащите противоепидемични мерки .

 

 • с родителите на учениците от

 

II А клас – 10 септември /четвъртък/ 18 .00 часа ,

II Б клас – 11 септември /петък/ 19.00 часа ,

III клас11 септември /петък/ 18 .30 часа ,

IV клас10 септември /четвъртък/ 18 .30 часа, като следва в Teams за съответната паралелка, като за целта използвате профилите за достъп на вашите деца от учебната 2019/2020 година.

 

 

На родителската среща ще бъдете запознати с:

1. Извадка от Правилника за устройството и дейността на училището;
2. Училищния учебен план на съответната паралелка;
3. Избраните учебници;
4. Възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и родителите;
5. Целодневно обучение;
6. Възможности за обща и допълнителна подкрепа;
7. Организационни въпроси на ниво паралелка

Напомняме ви, че ще бъдете допуснати в сградата на училището само с маска!

 

Очакваме Ви!