ян. 182021
 

Заповед №РД 09-З567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година, както и образците на документи към тях, както следва:

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година

1. Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година
2. Инструктаж за квестора за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година тук
З. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП за НВО в края на IV клас през учебната 2020/2021 година
4. Инструктаж за четене на диктовката по български език и литература
5. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

Националното външно оценяване на учениците от IV клас се осъществява чрез писмено изпитване.
Времетраенето е 60 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 40 минути над определеното време.
Тестът за НВО по БЕЛ в края на IV клас включва 3 части, всяка от които съдържа различен брой задачи, обвързани с конкретен текст:
1) Диктовка и езикови задачи с избираем отговор. Диктовката е с обем от 40 до 60 думи и с прогнозно време за изпълнение 10 минути.
Езиковите задачи към диктовката са 6-10 броя с избираем отговор. Избираемите отговори са три, като само един е верен.
Прогнозното време за изпълнение на задачите е 10 минути.
2) Текст за четене с разбиране и тестови задачи към него. 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със свободен отговор.
Прогнозното време за изпълнение на теста е 25 минути и включва времето за решаване на задачите и съставянето на
свободните отговори, както и времето за четене на текста.
3) Речева задача с творчески характер, изискваща свободен отговор, която може да е свързана със:
– създаване на кратък текст със свободен отговор на въпрос;
– редактиране на текст;
– създаване на кратък текст по картинка/ картинки;
– създаване на текст по картинка и словесна опора.
Създаваният от учениците текст е с обем от 3-5 изречения и с прогнозно време за изпълнение 15 минути.
Тестът по български език и литература за НВО в IV клас съдържа:
– 9-13 задачи с избираем отговор с три възможности за отговор, от които само един е правилен;
– 6 задачи с кратък свободен отговор;
– 1 задача с разширен свободен отговор.
Тестът по математика съдържа 25 задачи, от които:
– 18 задачи с избираем отговор;
– 5 задачи с кратък свободен отговор (число);
– 1 задача с разширен свободен отговор;
– 1 задача с 3 броя разширени свободни отговори
ян. 042021
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Нормативна рамка : Чл.12, ал.2 от ЗПУО

Настоящата процедура касае случаите, в които отделен ученик преминава в обучение в електронна среда и не се отнася за ситуация на обявено извънредно положение или поставяне под карантина на цял клас или училище.

Предвидени са два варианта, при които родител може да подаде заявление по чл.2, ал.2 от ЗПУО за обучение в електронна среда от разстояние :

Вариант 1  – по здравословни причини, с приложени необходимите медицински документи ( съгласно Приложение 2 от Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID -19 от 27.08.2020 г.) и декларация от родител ( по образец ) за осигурени условия за провеждане  в електронна среда.

Заявлението се одобрява от Директора на училището в срок от един работен ден.

Вариант 2 – по желание на родител с приложена декларация за осигурени условия за провеждане на обучение в електронна среда.Заявлението,декларацията и информация за успеха, отсъствията и успеваемостта на ученика се изпращат за одобрение от Директора на училището в срок то един работен ден до Регионално управление на образованието – град Пловдив. В срок от 3 работни дни се получава становище от РУО и при получено разрешение, в рамките на 5 работни дни от подаване на заявлението, училището стартира обучението в електронна среда.

Вариант 3 – Този вариант е извън нормативната рамка на чл.12,ал.2 от ЗПУО – при поставяне на ученик под карантина, след завръщане от рискова държава за период от 14 дни.Родителят информира Училището и попълва декларация за осигурени условия за провеждане на обучение в електронна среда.

За периода на обучение в електронна среда от разстояние Училището осигурява :

  • достъп до провежданите уроци в Училище в реално време или на запис, без възможност за взаимодействие с учителя ;
  • достъп до образователни ресурсни, онлайн платформи, учебници и учебни помагала;
  • достъп до учебно съдържание;
  • ежеседмично изпращане на материали за самостоятелна подготовка;
  • водене на отсъствия, текущо проследяване напредъка на ученика и оценяване за периода на ОЕСР.

 

Приложение : Декларация за осигурени условия за провеждане на обучение в електронна среда.

Приложение : Декларация за осигурени условия за провеждане на обучение в електронна среда.