Документация

 

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Заповед – План за действие през учебната 2020/2021 година в условията на COVID 19

План за действие в условията на КОВИД-19

Годишен план на училището за учебната 2020 -2021 г.

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище

План за защита при бедствия на пребиваващите в училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

Дневен режим

Заповед дежурни учители до 18 часа

График за контролни I срок

График за консултации I срок

Учебници и учебни помагала за учебната 2020 – 2021 г.

Училищен учебен план за 1 клас

Училищен учебен план за 2а клас

Училищен учебен план за 2б клас

Училищен учебен план за 3 клас

Училищен учебен план за 4 клас


АРХИВ 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Годишен учебен план 2019/2020 година

Правилник за дейността на училището

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението

Училищен учебен план за противодействие на училищния тормоз

Етичен кодекс на общността

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище

План за защита при бедствия и аварии

Стратегия за развитие на училището

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

План на методическото обединение на началните учители

Вътрешен трудов ред

Годишна програма за целодневна организация на учебния процес

Система от символи на качествени показатели


АРХИВ 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Годишен учебен план 2018/2019 година

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на общността

Годишна програма за целодневна организация на учебния процес

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

Стратегия за развитие на училището

Мерки за защита на личните данни

План за подкрепа на личностното развитие на учениците

Правила за квалификация

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението

План на комисията за защита при бедствия, аварии ,катастрофи и пожари

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

План за дейността на работната група по самооценка

План за действие за самооценка на качеството

Заповед консултации втори срок

Училищен учебен план за противодействие на училищния тормоз

Разписание на учебните часове

Вътрешен трудов ред

Вътрешни правила за достъп до обществена информация