Документация

 

Годишен учебен план 2019/2020 година

Правилник за дейността на училището

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението

Училищен учебен план за противодействие на училищния тормоз

Етичен кодекс на общността

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище

План за защита при бедствия и аварии

Стратегия за развитие на училището

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

План за сигурност

План на методическото обединение на началните учители

Вътрешен трудов ред

Годишна програма за целодневна организация на учебния процес

Система от символи на качествени показатели

–––––––––

АРХИВ 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Годишен учебен план 2018/2019 година

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на общността

Годишна програма за целодневна организация на учебния процес

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

Стратегия за развитие на училището

Мерки за защита на личните данни

План за подкрепа на личностното развитие на учениците

Правила за квалификация

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението

План на комисията за защита при бедствия, аварии ,катастрофи и пожари

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

План за дейността на работната група по самооценка

План за действие за самооценка на качеството

Заповед консултации втори срок

Училищен учебен план за противодействие на училищния тормоз

Разписание на учебните часове

Вътрешен трудов ред

Вътрешни правила за достъп до обществена информация