Обществен съвет „Твоят час”

 

Обществен съвет „Твоят час” при НУ ”Любен Каравелов” гр.Съединение по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

1.Нели Станкова – председател
2.Пенка Костадинова – член
3.Иван Богданов – член и представител от Община Съединение
4.Таня Адърска – член
5.Павлина Шиндова – учител и секретар на ОС

Отчет към 30.09.2018 г.
Отчет към 31.03.2018 г.

Протокол „Твоят час“:

Протокол

4
Заявление и декларация за информирано съгласие