За училището

 

 

 НАШАТА МИСИЯ…

Мисията на НУ „Любен Каравелов“ е да осигурява задълбочена базисна подготовка на учениците в начален етап на основно образование според държавните образователни изисквания и стандарти, в духа на демократичните ценности на Европейския съюз.

 ЦЕЛИТЕ, КОИТО СМЕ СИ ПОСТАВИЛИ:

*  Формиране на нравствени добродетели и стимулиране на естетически потребности у ученика;

*  Провокиране творческо мислене у децата чрез разнообразни форми на работа с цел да се ангажират деца с различни потребности;

*  Повишаване  интереса на учениците към училищния живот, така че  всеки да намира начин за изява ;

*  Създаване на самочувствие на личности от новия век;

*  Опознаване на българската история, традиции и обичаи, което да допринесе за самочувствието на учениците ни като българи ;

*  Приобщаване на родителите към училищния живот;

*  Повишаване качеството на образователно- възпитателния процес;

*  Професионално израстване на учителите, вследствие на което се подобрява учебно- възпитателният процес ;

СТРАТЕГИИТЕ, КОИТО СЛЕДВАМЕ:

* Изграждане на съвременен имидж на училището в контекста на европейската интеграция.

* Формиране на гражданска позиция и приобщаване към националните и общочовешките ценности.

* Поставяне на ученика в центъра на образователния процес, създаване на необходимите условия за най-успешно обучение и възпитание, осигуряване на психологически и социален комфорт на всяко дете.

 

* Провокиране и стимулиране на мисленето и самостоятелността, с цел формиране на практически умения и развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците.

* Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на иновационни технологии и методи на обучение.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

* Ефективна организация на училищните дейности.

* Модернизация и повишаване качеството на обучението по всеки предмет чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете.

*Интегриране на информационните и комуникационни технологии като средство за подготовка и провеждане на процеса на образование и обучение.

* Изграждане на позитивна учебна среда.

* Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на педагогическия персонал в контекста на учене през целия живот.

* Задълбочаване взаимодействието с предучилищния сектор по приемствеността детска градина – начално училище.