Документация

 

Стратегия за развитие и план за действие на училището за периода 2023-2028 г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/24 г.

Годишен план на училището за учебната 2023/24 г.

План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението за учебната 2023/24 г.

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище за учебната 2023/24 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби и сигнали

План за квалификационната дейност на училището

Училищен учебен план за 1 а клас

Училищен учебен план за 1 б клас

Училищен учебен план за 1 в клас

Училищен учебен план за 2 а клас

Училищен учебен план за 2 б клас

Училищен учебен план за 3 клас

Училищен учебен план за 4 клас

АРХИВ 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Стратегия за развитие на училището за периода 2021-2024 г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2022/23 г.

Годишен план на училището за учебната 2022/23 г.

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение за учебната 2022/23 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2022/23 г.

План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението за учебната 2022/23 г.

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище за учебната 2022/23 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за сигурност

План за защита при бедствия на пребиваващите в училището

Досие за пожарна безопасност

Правилник за вътрешния трудов ред

План за квалификационната дейност на училището

Училищен учебен план за 1 а клас

Училищен учебен план за 1 б клас

Училищен учебен план за 2 клас

Училищен учебен план за 3 клас

Учебен план 4 а клас

Училищен учебен план за 4 б клас

Система за оценяване на учениците от 1-3 клас

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Заповед – отговорници за разглеждане на вътрешно подадени сигнали

АРХИВ 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Стратегия за развитие на училището за периода 2021-2024 г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2021/22 г.

План за действие през учебната 2021/22 година в условията на COVID 19

Годишен план на училището за учебната 2021/22 г.

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение за учебната 2021/22 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи за учебната 2021/22 г.

План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението за учебната 2021/22 г.

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза в училище за учебната 2021/22 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за защита при бедствия на пребиваващите в училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

План за квалификационната дейност на училището

Училищен учебен план за 1 клас

Училищен учебен план за 2 клас

Училищен учебен план за 3а клас

Училищен учебен план за 3б клас

Училищен учебен план за 4 клас

АРХИВ 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Стратегия за развитие на училището

Правилник за дейността на училището

Заповед – План за действие през учебната 2020/2021 година в условията на COVID 19

План за действие в условията на КОВИД-19

Годишен план на училището за учебната 2020 -2021 г.

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Етичен кодекс на училищната общност

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище

План за защита при бедствия на пребиваващите в училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Годишна програма за целодневна организация на учебния ден

Дневен режим

Заповед дежурни учители до 18 часа

График за контролни I срок

График за консултации I срок

Учебници и учебни помагала за учебната 2020 – 2021 г.

Училищен учебен план за 1 клас

Училищен учебен план за 2а клас

Училищен учебен план за 2б клас

Училищен учебен план за 3 клас

Училищен учебен план за 4 клас

АРХИВ 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Годишен учебен план 2018/2019 година

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс на общността

Годишна програма за целодневна организация на учебния процес

Програма за превенция на ранното напускане на деца от училище

Училищна програма за повишаване качеството на предлаганото образование и обучение

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

Стратегия за развитие на училището

Мерки за защита на личните данни

План за подкрепа на личностното развитие на учениците

Правила за квалификация

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

План за работа на училищната комисия по Безопасност на движението

План на комисията за защита при бедствия, аварии ,катастрофи и пожари

Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността

План за дейността на работната група по самооценка

План за действие за самооценка на качеството

Заповед консултации втори срок

Училищен учебен план за противодействие на училищния тормоз

Разписание на учебните часове

Вътрешен трудов ред

Вътрешни правила за достъп до обществена информация