История

 

Историята на нашето училище…

        Теренът за училище "Любен Каравелов"  е бил определен и отчужден още през 1908 г. Воините обаче попречили  построяването на сградата. След войната бързо разраства  броят на учениците и към 1926 год. съществуващото  Народно първоначално училище "Кирил и Методий" не е могло да побира всички ученици.

        През 1927 год. по инициатива на  училищното настоятелство в селото се изграждат  две комисии за набиране на средства за построяването на две квартални  училища в "горната" и "долната" махала. С набраните помощи от тези комисии са били доставени строителни материали.
        През 1928 год. така нареченото "Чирпанско земетресение" разклатило сградата на местното училище "Кирил и Методий" и тя била обявена за необитаема. Набраните средства от 100 000  лв. били предадени на Дирекцията за подпомагане на ощетените от земетръс. Със свои, общински и училищни средства Дирекцията построява не две, а три паянтови сгради с по четири учебни стаи, една учителска и една за учебни пособия и в трите квартала на селото "горния", "долния" и "централния" квартал.    Постройките били завършени още през 1928 г. късно есента.
        Сградата построена в долния квартал е била определена  за Народно първоначално училище "Любен Каравелов". Училището е открито на 11.02.1929 г. с първо, второ, трето и четвърто  отделение.
        Първите учители в НУ "Любен Каравелов" са: Славчо Табаков, Невена Табакова, Иван Коев, Анастасия Коева и Стефан Нейчев. Първият директор на училището  е Славчо Табаков. (от 11.02.1929 г. до 08.03.1933 г.) След него директори са: Иван Цветков Финджеков ( от 09.03.1933 г. до 01.12.1934 г.),Кръстьо Филчев (от 01.12.1934 г.до 22.09.1938 г.) и Иван Златев Тенев (от 01.10.1938 г.до 01.09.1959 г.)
        От учебната 1959/1957 г. към училището се открива среден  курс и то става основно училище с директор Иван Златев Тенев, а от 01.09.1959 г.до 31.08.1971 г. директор е Клара  Димитрова Кокалашева от гр.Съединение.
        От учебната 1971/1972 г. училище "Любен Каравелов" е отново само-стоятелно начално училище с четири класа. Директор е  Георги Маринашки от с.Найден Герово.
        През 1979 г. училището отбелязва  своя 50 годишен юбилей. Педагогическия колектвив е в следния състав: Георги  Маринашки – директор, Костадинка Мере-теева, Иванка Минчева, Мария Маринчешка, Зойка Тошкова и Делка Лилкова.
        От 29.09.1982 г. с усилията на целия педагогически колектив и родители е пуснато в експлоатация парно отопление на сградата. През лятото  на 1983 год. е започнала пристройката на училището, която е завършена през 1987 г. и е определено помещение за физкултурен салон, който е почти обзаведен в всички уреди и пособия. Към павилиона е построена столова.
        От м.февруари  на учебната 1990/1991 г.  директор на училището  е Коста-динка Генова Меретева. Открита е още една група подготвителна. От 28.10.1991 год. за директор на училището е назначена Маша Борисова Енчева, поради пенсионирането на  Костадинка  Меретева. Същата година се сформират пет групи за изучаване на английски език с деца от първи до трети клас и с подготвителна  група като извънучилищна форма на обучение.
        Паралелките изучаващи английски език се увеличават благодарение на  спонсорството на бизнесмена Георги Тучев.
        Традиция е в училището най-големите ученици да изучават местни автентични обичаи и да провеждат  "Вечер на народното творчество"
        През 1991 г. е поставено началото на дарителската дейност. С дарителската дейност се увеличава библиотечният фонд на училището. Със средства дарени от стонсори се провежда спортен празник и викторина, посветени  на  годишнина от рождението на Васил Левски. Провеждат се Коледни благотворителни концерти. С набраните средства се закупува синтезатор за нуждите на училището. Орзанизира се "Училище сред природата" в гр.Хисар.
        Наред с постигането на образователните цели, особено важно място в работата на педагогическия колектив заема въпросът за възпитанието на учениците. Необходимостта от повишаване на възпитателната роля е произтичала и произтича от влошените формиращи стойности на социалната среда, а те засягат във все по – големи мащаби и най- уязвимата  част от обществото – подрастващото поколение.
        За духовната храна на децата съдействат театралните постановки, по-сещения на изложби, музикални лектории, които се организират в училището. Създадена е традиция – да се отбелязват всички светски дати, свързани с историята – Ден на народните будители, Патронен празник, годишнина от гибелта на Васил Левски, Националният празник на Република България, Деня на славянската писменост и др.
        Календарът на празниците  се обогатява и от битовите празници – Коледа, посрещане на баба Марта, посрещане на пролетта, Деня на детето.
        За патриотичното възпитание на децата учителите вмъкват елемени на нравствена беседа и възпитават човешки добродетели – любов към родината, семейството, приятелите.